วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

               พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

 

พันธกิจ

               เป็นศูนย์กลางของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นธรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง และสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

อำนาจและหน้าที่ (มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548)

  1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ
    แห่งวิชาชีพ
  3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
  4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอ
    ความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 

โครงสร้างการบริหารงาน1113 ครั้ง

Address

'สภาคณาจารย์และข้าราชการ'
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3
ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2021 สภาคณาจาร์ยและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ