ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อ | 893 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
รายชื่อและสังกัด | 1644 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 1538 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 852 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์ | 751 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำเนียบคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 1019 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน | 629 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

'สภาคณาจารย์และข้าราชการ'
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3
ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2021 สภาคณาจาร์ยและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ