รายชื่อและสังกัด

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2565 – 2568

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 30 มีนาคม 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายปฏิวัติ บุญมา
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 1
สิบเอกธีระศักดิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 2
นายสุบิน  เอกจิตต์
สังกัดหน่วยงาน : กองกลาง

กรรมการ
1. นายจักรกฤษณ์ มะโหฬาร
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ดร.จิรรัช  เพลิดพริ้ง
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นายณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวนันธญา ขันธิโชติ
สังกัดหน่วยงาน : กองกลาง

5. นายบัญชา  พุทธากูล

สังกัดหน่วยงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6. นายพิทยุตม์  คงพ่วง
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  พลภาณุมาศ
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นายวิทยา  ปานเพชร
สังกัดหน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นายสัตถาภูมิ  ไทยพานิช
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ผศ.อดิศักดิ์  สาระธรรม
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1. นายพงษ์ไชย  วิชิตธนาฤกษ์
สังกัดหน่วยงาน : กองกลาง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. นายรัชตะ จูจอมพล
สังกัดหน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2143 ครั้ง

Address

'สภาคณาจารย์และข้าราชการ'
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3
ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2021 สภาคณาจาร์ยและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ