รายชื่อและสังกัด

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2565 – 2568

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 30 มีนาคม 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายปฏิวัติ บุญมา
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1.นางสาวนฎาภัสส์  คุ้มกลาง
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์  รัตนพงศ์ธระ
สังกัดหน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์

 

กรรมการ

1.ผศ.อดิศักดิ์  สาระธรรม
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ดร.สัตถาภูมิ  ไทยพานิช
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.นายวิทยา  ปานเพชร
สังกัดหน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.สิบเอกธีระศักดิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.นายสุบิน  เอกจิตต์
สังกัดหน่วยงาน : กองกลาง

6.ดร.บัญชา  พุทธากูล
สังกัดหน่วยงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

7.ดร.จิรรัช  เพลิดพริ้ง
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.นายสุริยา  น้ำแก้ว
สังกัดหน่วยงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

9.นายพงษ์ไชย  วิชิตธนาฤกษ์
สังกัดหน่วยงาน : กองกลาง

10.นายพิทยุตม์  คงพ่วง
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1.นางสาวนันธญา ขันธิโชติ
สังกัดหน่วยงาน : กองกลาง

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2.นายรัชตะ จูจอมพล
สังกัดหน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ871 ครั้ง

Address

'สภาคณาจารย์และข้าราชการ'
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3
ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2021 สภาคณาจาร์ยและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ