สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/63

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/63

 

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำทีมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษเรื่อง “ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยืน”

     การสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ค้นหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน และทำหน้าที่ตามบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย และตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศ

     โดยในวันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 การประชุมกลุ่มย่อยและระดมความเห็นในหัวข้อ “บทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแบ่งการประชุมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 10 แห่ง ส่วนในภาคค่ำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าภาพได้จัดงานเลี้ยงรับรอง “เทพสตรีศรีสุวรรณภูมิ” ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

     สำหรับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้าก่อนที่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะบรรยายพิเศษ อ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และ อ.จิตเจริญ ศรขวัญ กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 1214 ครั้ง

Address

'สภาคณาจารย์และข้าราชการ'
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3
ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2021 สภาคณาจาร์ยและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ