ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 974 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/63 | 1191 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1032 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Address

'สภาคณาจารย์และข้าราชการ'
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3
ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2021 สภาคณาจาร์ยและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ