การประชุมรับความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมรับความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

     การประชุมรับความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

รับฟังย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/rus.Arit

 
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rus.Arit/videos/329137434971383/975 ครั้ง

Address

'สภาคณาจารย์และข้าราชการ'
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3
ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2021 สภาคณาจาร์ยและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ