ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สภาคณาจาร์ยและข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ

นายปฏิวัติ บุญมา

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ

“พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพิทักษ์ผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์


Address

'สภาคณาจารย์และข้าราชการ'
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3
ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2021 สภาคณาจาร์ยและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ