รายชื่อคณะกรรมการ

น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ

นายอำนาจ สุขแจ่ม


รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ คนที่ 1

ดร.ธงชัย อรัญชัย


รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ คนที่ 2

นายอำนวย ช้างโต


กรรมการ

นายมนตรี สาวงามดี


กรรมการ

นางนิตยา แจ้งประจักษ์


กรรมการ

นายจีรศักดิ์ พุ่มเจริญ


กรรมการ

นายวิทฤทธิ์ โคตรมณี


กรรมการ

นายสุบิน เอกจิตต์


กรรมการ

นางณัชชา โลหะพิริยกุล


กรรมการ

นายจตุพร ระเวงจิตต์


กรรมการ

นายวาณิช นิลนนท์


กรรมการ

นางวิยะดา นุชพันธุ์


กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุภาพ โสมนัสสา


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์